Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas (LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, 2002 m. liepos 3 d., Nr. IX-1023).

Visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijos:
visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės bei jos kitimo stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
– fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių bei jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
– socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas bei vykdymas;
– gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas bei vykdymas;
– sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
– kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena.

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose teritorijose siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir, remiantis objektyvia informacija, planuoti bei įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos prevencijos priemones.

Stebėseną vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal savivaldybės tarybos patvirtintą programą („Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa 2010-2013 m.“, 2010 m. kovo 31 d., Nr. 1-1481, Vilnius, Atsisiųsti), kuri rengiama ne ilgiau kaip 3 metams.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2009 m. vasario 6 d., Nr. V-62), stebimos šios sritys:
demografinė ir socialinė ekonominė būklė,
gyventojų sveikatos būklė,

– fizinės aplinkos veiksniai,

– gyvensena,

– sveikatos priežiūros sistemos raida
.