Lietuvos nacionalinėje sveikatos koncepcijoje numatytas profilaktinės sveikatos apsaugos prioriteto įteisinimas, sveikos gyvensenos propagavimas ir įtvirtinimas. Vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigos yra prioritetinės sveikatos stiprinimo vietos, kuriose vienijamos pedagogų, tėvų ir mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pastangos formuojant tinkamą vaikų ir jaunuolių požiūrį į sveikatą, didinant jų sveikatos raštingumą bei įtvirtinant sveiką gyvenseną.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą 75 Vilniaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose vykdo 23 mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės. Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biure jos įdarbintos 2010 m. sausio mėn. Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistes numatoma įdarbinti 2011 m.

SKYRIAUS TIKSLAS:

Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI:

* Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
* Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
* Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.


SKYRIAUS FUNKCIJOS:

1. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą.
2. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklą.
3. Organizuoti ir koordinuoti sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklą.
4. Organizuoti ir koordinuoti studentų sveikatinimo priemones.
5. Organizuoti ir kontroliuoti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą.
6. Teikti siūlymus Biuro direktoriui dėl sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
7. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), rajono gyventojams.
8. Organizuoti visuomenės švietimą sveikatos klausimais.
9. Teikti informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą miesto bendruomenei.
10. Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant.
11. Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir bendruomenėje.
12. Organizuoti Vilniaus miesto bendruomenėje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
13. Numatyti ir įgyvendinti užkrečiamųjų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemones Vilniaus mieste.
14. Bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, mokyklos specialistais, kitų įstaigų atstovais, miesto bendruomene, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais.
15. Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
16. Pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.
17. Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus.
18. Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu.
19. Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.