HN 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai


Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo


HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”


HN 20:2006 “Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”


HN 15:2005 “Maisto higiena”


HN 22:2003 “Mokykliniai vadovėliai”


HN 41:2003 “Mokyklinės prekės”


HN 79:2004 “Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”


HN 102:2001 “Profesinio mokymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės”


HN 111:2001 “Internatinė mokykla specialiųjų poreikių vaikams. Higienos normos ir taisyklės”


HN 123:2003 “Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai”