Savivaldybių institucijos stebi, vertina ir analizuoja: fizinius, cheminius, biologinius ir kitus fizinės aplinkos veiksnius ir jų ryšį su sveikata.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI:

 • Maudyklų mėginių, viršijančių Lietuvoje nustatytas maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių analičių vertes, dalis;
 • Geriamojo vandens mėginių, kuriuose žarninių lazdelių (E.coli) ir (ar) žarninių enterokokų skaičius viršijo ribinį mikroorganizmų skaičių per tam tikrą laikotarpį, dalis;
 • Geriamojo vandens mėginių, kuriuose cheminių (toksinių) medžiagų koncentracijos viršijo nustatytas ribines vertes per tam tikrą laikotarpį, dalis;
 • Gyventojų, kuriems vanduo tiekiamas centralizuotai, dalis;
 • Stebimų ir nuolat kontroliuojamų maudyklų dalis;
 • Triukšmo lygio pokytis savivaldybių tyliosiose zonose kiekvienų metų žiemos, pavasario, vasaros, rudens laikotarpiais.

PAPILDOMI RODIKLIAI:

 • Aplinkos oro užterštumo KD10, NO2, SO2, O3leidžiamų normų viršijimas, dienų skaičius ir koncentracija;
 • Gyventojų, kuriems nepertraukiamai tiekiamas saugus geriamasis vanduo, dalis;
 • Vidutinis naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui;
 • Gyventojų, kurių nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus, dalis;
 • Dalis gyventojų, kuriuos dirgina triukšmas pagal triukšmo šaltinius (transporto, pramoninės veiklos, žmonių buitinės veiklos);
 • Dalis gyventojų, kurių miegą trikdo triukšmas pagal triukšmo šaltinius (transporto, pramoninės veiklos, žmonių buitinės veiklos).

ATASKAITOS ATSISIUNTIMUI:

 

Daugiau informacijos:

Šarūnas Alasauskas
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel. 8-5 2711244; sarunas.alasauskas@lsmuni.lt